Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O được thcshahuytap.edu.vn biên soạn gửi tới bạn đọc phương trình phản ứng Cu(OH)2 tác dụng H2SO4, nội dung phương trình sẽ giúp bạn đọc viết và cân bằng chính xác phản ứng. Từ đó vận dụng giải các dạng bài tập câu hỏi liên quan. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng Cu(OH)2 tác dụng H2SO4

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

2. Phương trình ion rút gọn Cu(OH)2 + H2SO4

Phương trình ion rút gọn

Bạn Đang Xem: Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Bạn đang xem bài: Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Cu(OH)2 + 2H+→ Cu2+ + 2H2O

3. Điều kiện phản ứng Cu(OH)2 tác dụng H2SO4

Không có

4. Hiện tượng phản ứng Cu(OH)2 tác dụng H2SO4

Cho vào đáy ống nghiệm một ít bazơ Cu(OH)2. Thêm 1-2 ml dung dịch axit và lắc nhẹ. Sau phản ứng chất rắn màu xanh lam đồng II hidroxit Cu(OH)2 tan dần, tạo thành dung dịch màu xanh lam

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. Al(OH)3.

B. Cu(OH)2.

C. Fe(OH)2.

Xem Thêm : Hoàn thành sơ đồ sau: S → SO2 → SO3 → H2SO4

D. Cr(OH)2.

Đáp án A

Câu 2. Các dung dịch KCl, HCl, HCOOH, H2SO4 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH nhỏ nhất là

A. HCl.

B. HCOOH.

C. KCl.

D. H2SO4.

Đáp án D

Câu 3. Để phân biệt dung dịch H2SO4 với dung dịch HCl, người ta dùng dung dịch

A. KOH.

Xem Thêm : FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

B. NaNO3.

C. KNO3.

D. BaCl2.

Đáp án D

Câu 4. Trong các cặp chất cho dưới đây, cặp chất nào có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. AlCl3 và CuSO4.

B. Cu(OH)2 và H2SO4 .

C. NaAlO2 và HCl.

D. NaHSO4 và NaHCO3.

Đáp án A

Trang chủ: Thcshahuytap.edu.vn
Chuyên mục: Tổng Hợp

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *